គោលការណ៍ណែនាំស្តីពីការណែនាំបង្កើតនិងការគ្រប់គ្រងសមាគមមនុស្សចាស់និងការថែទាំមនុស្សចាស់តាមលំនៅឋាននៅកម្ពុជា
ថ្ងៃ ព្រហស្បតី៏ ទី ៣១ ខែ តុលា ឆ្នាំ ២០១៩ អត្ថបទ និងរូបភាពដោយ Chann chackry