ការសិក្សាស្តីពីការអនុវត្តការថែទាំជំនួសចំពោះកុមារតាមសហកមន៍ក្នុងប្រទេសកម្ពុជា
ថ្ងៃ ព្រហស្បតី៏ ទី ៣១ ខែ តុលា ឆ្នាំ ២០១៩ អត្ថបទ និងរូបភាពដោយ Chann chackry