សេចក្តីសម្រេចស្តីពីការបង្កើតលេខាធិការដ្ឋានក្រុមការងាររៀបចំកែសម្រួលលិខិតបទដ្ឋាន របស់ក្រសួង ស.អ.យ
ថ្ងៃ ព្រហស្បតី៏ ទី ០៧ ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៩ អត្ថបទ និងរូបភាពដោយ Chann chackry