ច្បាប់ស្តីពីការទប់ស្កាត់អំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារ
ថ្ងៃ ព្រហស្បតី៏ ទី ០៧ ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៩ អត្ថបទ និងរូបភាពដោយ Chann chackry