ច្បាប់ស្តីពីសមាគម​ និងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាល
ថ្ងៃ ព្រហស្បតី៏ ទី ០៧ ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៩ អត្ថបទ និងរូបភាពដោយ Chann chackry