ច្បាប់ស្តីពីការគ្រប់គ្រងមជ្ឈមណ្ឌលមនុស្សចាស់
ថ្ងៃ ព្រហស្បតី៏ ទី ០៧ ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៩ អត្ថបទ និងរូបភាពដោយ Chann chackry