ឯកឧត្តមរដ្ឋមន្រ្តី វង សូត ដឹកនាំប្រតិភូកម្ពុជា អញ្ជើញចូលរួមកិច្ចប្រជុំថា្នក់រដ្ឋមន្រ្តីអាស៊ានលើកទី១០