រដ្ឋធម្មនុញសាធារណៈរដ្ឋកម្ពុជា
ថ្ងៃ ព្រហស្បតី៏ ទី ២១ ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៩ អត្ថបទ និងរូបភាពដោយ Chann chackry