រដ្ឋធម្មនុញ្ញឆ្នាំ1993នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
ថ្ងៃ ព្រហស្បតី៏ ទី ២១ ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៩ អត្ថបទ និងរូបភាពដោយ Chann chackry