ឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រី វង សូត ធ្វើបទបង្ហាញពីសកម្មភាពរបស់កម្ពុជា ដែលកំពុងអនុវត្ត ដើម្បីផ្លាស់ប្តូរបទពិសោធន៍ ជាមួយបណ្តាប្រទេសជាសមាជិកអាស៊ានទាំង ១០