សារាចរណែនាំ ស្តីពីការចាត់តាំង​ខួបលើកទី៣៧ ទិវាជនមានពិការភាពអន្តរជាតិ និងទិវាជនមានពិការភាពកម្ពុជាលើកទី២១
ថ្ងៃ ពុធ ទី ២៧ ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៩ អត្ថបទ និងរូបភាពដោយ Than bunhen