ពិធីប្រគល់ផ្ទះ១ខ្នងជូនជនពិការក្រីក្រឈ្មោះ តុត ប្រុស ជាជនពិការជើងទាំង២