សៀវភៅណែនាំស្តីពីនីតិវិធីអនុវត្តមុខងារពាក់ព័ន្ធនិង ការគ្រប់គ្រងមណ្ឌលថែទាំកុមាររបស់រដ្ឋ ការត្រួតពិនិត្យមណ្ឌលថែទាំកុមាររបស់អង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាល ការគ្រប់គ្រងសេវាថែទាំកុមាររងគ្រោះនិងងាយរងគ្រោះនៅក្នុងសហគមន៍
ថ្ងៃ សុក្រ ទី ២៩ ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៩ អត្ថបទ និងរូបភាពដោយ Chann chackry