សៀវភៅណែនាំស្តីពីការអនុវត្តសកម្មភាពសេវសង្គមឃុំ សង្កាត់
ថ្ងៃ ពុធ ទី ០៤ ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៩ អត្ថបទ និងរូបភាពដោយ Chann chackry