ច្បាប់ស្តីពីកិច្ចការពារលើកកម្ពស់ជនពិការ
ថ្ងៃ ពុធ ទី ០៤ ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៩ អត្ថបទ និងរូបភាពដោយ Chann chackry