សៀវភៅប្រតិបត្តិគោលស្តីពី កម្មវិធីឧបត្ថម្ភសាច់ប្រាក់ជូនស្ត្រីមានផ្ទៃពោះ និងកុមារអាយុក្រោម២ឆ្នាំ
ថ្ងៃ ពុធ ទី ០៤ ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៩ អត្ថបទ និងរូបភាពដោយ Chann chackry