ការរៀបចំនិងការប្រព្រឹត្តទៅរបស់ក្រសួងសង្គមកិច្ច អតីតយុទ្ធជន និងយុវនីតិសម្បទា
ថ្ងៃ ពុធ ទី ០៤ ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៩ អត្ថបទ និងរូបភាពដោយ Chann chackry