កិច្ចប្រជុំពិនិត្យលទ្ធផលការងារឆ្នាំ​ចាស់​២០១៩ និងរៀចចំទិសដៅអនុវត្តបន្តកម្មវិធីការងារវិស័យសង្គមកិច្ច​ អតីតយុទ្ធជន​ និងយុវនីតិសម្បទាឆ្នាំថ្មី​ ២០២០៕

ទីស្តីការក្រសួង ៖ ព្រឹកថ្ងៃទី២០​ ខែមករា ឆ្នាំ២០២០ ឯកឧត្តម វង សូត រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងសង្គមកិច្ច អតីតយុទ្ធជន យុវនីតិសម្បទា អញ្ជេីញជាអធិបតី ដឹកនាំកិច្ចប្រជុំពិនិត្យលទ្ធផលការងារឆ្នាំ​ចាស់​២០១៩ និងរៀចចំទិសដៅអនុវត្តបន្តកម្មវិធីការងារវិស័យសង្គមកិច្ច​ អតីតយុទ្ធជន​ និងយុវនីតិសម្បទាឆ្នាំថ្មី​ ២០២០៕

ថ្ងៃ ចន្ទ ទី ២០ ខែ មករា ឆ្នាំ ២០២០ អត្ថបទ និងរូបភាពដោយ Than bunhen