កិច្ចប្រជុំពិនិត្យលទ្ធផលការងារឆ្នាំ​ចាស់​២០១៩ និងរៀចចំទិសដៅអនុវត្តបន្តកម្មវិធីការងារវិស័យសង្គមកិច្ច​ អតីតយុទ្ធជន​ និងយុវនីតិសម្បទាឆ្នាំថ្មី​ ២០២០៕