ឯកឧត្តម វង សូត ទទួលជួបពិភាក្សាជាមួយ​ ឯកឧត្តម​ W.Patrit Murphy