អនុក្រឹត្យស្តីពីការអនុវត្តកម្មវិធីឧបត្ថម្ភសាច់ប្រាក់ជូនស្រ្តីមានផ្ទៃពោះ និងកុមារអាយុក្រោម ២ឆ្នាំ
ថ្ងៃ ព្រហស្បតី៏ ទី ០៦ ខែ កុម្ភ ឆ្នាំ ២០២០ អត្ថបទ និងរូបភាពដោយ Chann chackry