ពិធីបើកការដ្ឋានជួសជុល និងសាងសង់ មណ្ឌលយុវនីតិសម្បទា