គោលការណ៍ណែនាំស្តីពីសមត្ថភាពមូលដ្ឋានសម្រាប់កម្លាំងសេវាសង្គមនៅកម្ពុជា
ថ្ងៃ ពុធ ទី ១៨ ខែ មិនា ឆ្នាំ ២០២០ អត្ថបទ និងរូបភាពដោយ Chann chackry