របាយការណ៍បូកសរុបលទ្ធផលការងារសម្រាប់៩ខែ ឆ្នាំ២០១៩ និងទិសដៅអនុវត្តបន្ត
ថ្ងៃ ចន្ទ ទី ៣០ ខែ មិនា ឆ្នាំ ២០២០ អត្ថបទ និងរូបភាពដោយ Chann chackry