របាយការណ៍បូកសរុបលទ្ធផលការងារ ប្រចាំខែមករា ឆ្នាំ២០២០ និងទិសដៅអនុវត្តបន្ត
ថ្ងៃ ចន្ទ ទី ៣០ ខែ មិនា ឆ្នាំ ២០២០ អត្ថបទ និងរូបភាពដោយ Chann chackry