កិច្ចប្រជុំត្រួតពិនិត្យការងារផ្ទៃក្នុងរបស់ក្រសួង ស.អ.យ. ក្នុងការផ្តល់ការអន្តរាគមន៍កន្លងមកក្នុងកំឡុងពេលមានជំងឺរាតត្បាតកូវិដ១៩