របាយការណ៍បូកសរុបលទ្ធផលការងារ ប្រចាំខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២០ និងទិសដៅអនុវត្តបន្ត
ថ្ងៃ ពុធ ទី ២៩ ខែ មេសា ឆ្នាំ ២០២០ អត្ថបទ និងរូបភាពដោយ Chann chackry