កិច្ចប្រជុំបូកសរុបលទ្ធផលស្ទាប់ស្ទង់មតិ គ្រួសារក្រីក្រ និងទិសដៅការងារបន្ត