អនុគណៈកម្មាធិការជំនួយសង្គម ចាប់ផ្តើមជួយគ្រួសាររងទុកលំបាក ដោយសារជំងឺកូវីដ ១៩