ក្រសួងសង្គមកិច្ចចុះ MoU ជាមួយអង្គការចំនួន៧ដើម្បី ជួយកុមាររងគ្រោះ​ និងងាយសង្គ្រោះនៅកម្ពុជា