ពិធីប្រគល់ផ្ទះ១ខ្នង ដល់ជនពិការក្រីក្រ នៅខេត្តស្វាយរៀង