របាយការណ៍បូកសរុបលទ្ធផលការងារត្រីមាសទី១ ឆ្នាំ២០២០ និងទិសដៅអនុវត្តបន្ត
ថ្ងៃ ពុធ ទី ២៧ ខែ ឧសាភា ឆ្នាំ ២០២០ អត្ថបទ និងរូបភាពដោយ Chann chackry