កិច្ចប្រជុំពិសេសតាមប្រព័ន្ធអនឡាញរបស់រដ្ឋមន្ត្រីអាស៊ាន កំរិតឧត្តមមន្រ្តី

ទីស្ដីការក្រសួង៖ ថ្ងៃទី០៩ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២០ លោក ញ៉េប ចាន់ណេ ប្រធាននាយកដ្ឋានសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ និងជាឧត្តមមន្ត្រីអាស៊ានទទួលបន្ទុកសុខុមាល ភាពសង្គម និងអភិវឌ្ឍន៍នៃក្រសួងសង្គមកិច្ចអតីតយុទ្ធជន និងយុវនិតិសម្បទា ដឹកនាំកិច្ចប្រជុំពិសេសតាមប្រព័ន្ធអនឡាញរបស់រដ្ឋមន្ត្រីអាស៊ាន ទទួលបន្ទុកសុខុមាល ភាពសង្គម និងអភិវឌ្ឍន៍ស្ដីពីការបន្ធូរបន្ថយផលប៉ះពាល់ដោយកូវីដ១៩ លើក្រុមជនងាយរងគ្រោះក្នុងអាស៊ាន កំរិតឧត្តមមន្រ្តី៕

ថ្ងៃ អង្គារ ទី ០៩ ខែ មិថុនា ឆ្នាំ ២០២០ អត្ថបទ និងរូបភាពដោយ Than bunhen