កិច្ចប្រជុំពិសេសតាមប្រព័ន្ធអនឡាញរបស់រដ្ឋមន្ត្រីអាស៊ាន កំរិតឧត្តមមន្រ្តី