រដ្ឋមន្រ្តីអាស៊ានទាំង១០ប្រទេស ចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួម ស្តីពី «សុខុមាលភាពសង្គម និងអភិវឌ្ឍន៍ ការកាត់បន្ថយផលប៉ះពាល់ដោយ កូវីដ១៩ លើក្រុមជនងាយរងគ្រោះក្នុងអាស៊ាន»