ឯកឧត្តមរដ្ឋមន្រ្តី វង សូត អញ្ឃើញ ចុះពិនិត្យជាក់ស្តែងនៃក្រុមការងារ បើកប្រាក់ជូនប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រ តាមបណ្តាភ្ងាក់ងារវីង