ឯកឧត្តមរដ្ឋមន្រ្តី វង សូត ទទួលសម្ភារការពារការ ជំងឺកូវីដ១៩ ពីអង្គការ UNICEF