ឯកឧត្តមរដ្ឋមន្រ្តី វង សូត អញ្ជើញជាអធិបតី ក្នុងពិធីបុណ្យឆ្លងសាលា និងឈាបនដ្ឋានវាលតូច