ឯកឧត្តមរដ្ឋមន្រ្តី វង សូត អញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងពិធី ប្រគល់ផ្ទះជូនជនពិការក្រីក្រ