ពិធីសំណេះសំណាល និងពិនិត្យលទ្ធផលកម្មវិធីឧបត្ថម្ភសាច់ប្រាក់ដល់ស្ត្រីមានផ្ទៃពោះ កុមារអាយុក្រោម២ឆ្នាំ និងគ្រួសារក្រីក្រ និងងាយរងគ្រោះ អំឡុងជំងឺកូវីដ១៩