ពិធីប្រកាសដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ ជាផ្លូវការ នូវប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងករណី តាមបែបបច្ចេកវិទ្យាព្រីម៉ារ៉ូ (PRIMERO)