ឯកឧត្តមរដ្ឋមន្រ្តី វង សូត អញ្ជើញ ជាអធិបតី ក្នុងកិច្ចប្រជុំបូកសរុបលទ្ធផល នៃការអនុវត្តកម្មវិធីឧបត្ថម្ភសាច់ប្រាក់ជូន គ្រួសារក្រីក្រនិងងាយរងគ្រោះក្នុងអំឡុងពេលប្រយុទ្ធនឹងជំងឺកូវីដ១៩ ជុំទី១

ទីស្ដីការក្រសួង៖ ថ្ងៃទី១២ ខែសីហាឆ្នាំ២០២០ ឯកឧត្តម វង សូត រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសង្គមកិច្ច អតីតយុទ្ធជន និងយុវនីតិសម្បទា អញ្ជើញជាអធិបតី ក្នុងកិច្ចប្រជុំបូកសរុបលទ្ធផលនៃការអនុវត្តកម្មវិធីឧបត្ថម្ភសាច់ប្រាក់ជូនគ្រួសារក្រីក្រ និងងាយរងគ្រោះក្នុងអំឡុងពេលប្រយុទ្ធនឹងជំងឺកូវីដ១៩ ជុំទី១ សម្រាប់ខែមិថុនា និងខែកក្កដា៕

ថ្ងៃ ព្រហស្បតី៏ ទី ១៣ ខែ សីហា ឆ្នាំ ២០២០ អត្ថបទ និងរូបភាពដោយ Than bunhen