របាយការណ៍បូកសរុបលទ្ធផលការងារប្រចាំខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២០ និងទិសដៅអនុវត្តបន្ត
ថ្ងៃ ព្រហស្បតី៏ ទី ០៣ ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០២០ អត្ថបទ និងរូបភាពដោយ Chann chackry