ពិធីប្រកាសចូលកាន់តំណែង អគ្គនាយកកិច្ចការរដ្ឋបាល និងហិរញ្ញវត្ថុ