ពិធីរាប់បាត បិណ្ឌទី៤ នៅវត្តប្រជុំនទី ហៅវត្តក្រពើហា