ពិធីជំនួបរវាងអង្គការ យូនីសេហ្វ និងក្រសួងសង្គមកិច្ច