ឯកឧត្តមរដ្ឋមន្រ្តី វង សូត អនុញ្ញាតឱ្យប្រតិភូយុវនិស្សិតអាហារូបករណ៍ ប្រទេសអូស្ត្រាលី និងណូវ៉ែលហ្សេឡង់ ចូលជួប និងទទួលអនុសាសន៍ផ្តាំផ្ញើ