ទិវាកុមារអាស៊ានលើកទី ៦ (6th ACF) តាមរយៈវេទិកា online ស្ដីពីផលប៉ះពាល់នៃជំងឺកូវីដ_១៩

ទីស្ដីការក្រសួង៖ ក្រសួងសង្គមកិច្ច អតីតយុទ្ធជន និងយុវនីតិសម្បទា នៅថ្ងៃទី១៣ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២០ ក្របានរៀបចំទិវាកុមារអាស៊ានលើកទី ៦ (6th ACF) តាមរយៈវេទិកា online ស្ដីពីផលប៉ះពាល់នៃជំងឺកូវីដ_១៩ និងស្ថានភាពបច្ចុប្បន្នលើកុមារ ក្រោមអធិបតីភាព ឯកឧត្តម សំហេង បុរស រដ្ឋលេខាធិការ និងឯកឧត្តម ម៉ែន សុចិត្រ រដ្ឋលេខាធិការ ក្រសួងសង្គមកិច្ច អតីតយុទ្ធជន និងយុវនីតិសម្បទា។

 

ថ្ងៃ ពុធ ទី ១៤ ខែ តុលា ឆ្នាំ ២០២០ អត្ថបទ និងរូបភាពដោយ Than bunhen