ទិវាកុមារអាស៊ានលើកទី ៦ (6th ACF) តាមរយៈវេទិកា online ស្ដីពីផលប៉ះពាល់នៃជំងឺកូវីដ_១៩