សម័យប្រជុំ លើកទី៦ របស់គណៈកម្មាធិការ UNESCAP តាមវីដេអូ Online ពិភាក្សាលើវិស័យអភិវឌ្ឍសង្គមកិច្ច